Хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүд
2024-03-25 16:20:05,   45

Мөнхбат ОЮУНЧИМЭГ

Хүнс, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 89406770

И.мэйл хаяг: moyunchimeg74@gmail.com

-Хүнс, худалдаа үйлчилгээ,хөнгөн үйлдвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын талаарх хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, удирдан зохион байгуулах
-Иргэн, аж ахуй нэгж, хоршоонд аргазүйн зөвөлгөө өгөх
-ЖДҮ -ийг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг тайлагнах
-Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэх
-Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт тавих, иргэн аж ахуйн нэгжид мэргэжлийн аргазүйн зөвөлгөө өгч, хамтран ажиллах

Ганбат НЯМСҮРЭН

Мал аж ахуйн үйлдвэрийн төлөвлөлт, менежмент, үржил бүртгэл асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 85455309

И.мэйл хаяг: gnymsurem@gmail.com

- Малын генетик нөөцийн тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах
- МАА-н үйлдвэрлэлийн бүртгэл,мэдээллийг сайжруулах, үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах, мал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийй аюулгүй байдалд хяналт тавих
- Монгол малын генийн санг хамгаалах,зохистой ашиглах, тоо нь цөөрч, удмын сан нь алдагдахад хүрч байгаа үүлдэр, омгийн цар хүрээг тэлэх, үйл ажиллагааг нь төлөвшүүлэх
- Малчинд, иргэдэд мал аж ахуй /МАА/-н үйлдвэрлэл, тэжээл бэлтгэх, малын тэжээллэгийн талаар мэргэжил аргазүйн зөвөлгөө, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
- Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллах

Зоригт ЗАГАЛМАА

Бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 89212654

И.мэйл хаяг: Zagalmaa8989@gmail.com

- Бэлчээр газар тариалангийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтыг хангуулах
- Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн арга технологийн талаар зөвөлгөө өгөх, мэдээллээр хангах
- Жил бүр бэлчээрийн даац тодорхойлох ургамлын тооллого, фотомониторинг хийх
- Бэлчээрийн хортон шавж, мэрэгч амьтантай тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах

2024-03-25 16:20:05