Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллого зохион байгуулах тухай